Zdůvodnění potřebnosti

V současné době nejsou moderní elektronické výukové materiály a metody na ZŠ Blovice dostatečně využívány. Pokud ano, tak jen izolovaně v rámci některých předmětů, omezena je jednotnost a vzájemná výměna elektronické podpory výuky mezi pedagogy. Přitom používání interaktivních učebních pomůcek přináší mnoho výhod jak pro pedagogy, tak pro žáky.

Zajímavé pojetí, využívání efektů, animací, videonahrávek, zpětnovazebných prvků, úkolů a cvičení současně podněcuje žáky k aktivnímu zapojení do výuky, vtahuje je do vyučované problematiky přímo ve třídě a zvyšuje díky zapojení více smyslů zapamatování probíraného učiva. Interaktivita, didaktická názornost a zpětnovazebné prvky jsou hlavní doménou elektronických výukových materiálů. Je téměř jisté, že používání ICT bude pro žáky znamenat zajímavou příležitost, jak i ve škole pracovat s technikou a technologiemi, které využívají denně mimo školu (počítače, mobily, videohry apod.).

Předpokládáme, že díky tomuto faktu žáci získají ještě větší chuť a motivaci se vzdělávat. Cílem žadatele je připravit své žáky co nejlépe na budoucí život. V současné informační společnosti je nezbytným prvkem pro dosažení konkurenceschopnosti znalost a především aktivní využívání informačních technologií. Toto se žáci (ale i pedagogové) přirozeně naučí díky využití el. výukových materiálů a metod v rámci běžné výuky.

Projekt vychází též z provedené analýzy potřebnosti, která proběhla v návaznosti na pořízení informačního a komunikačního systému Škola on-line v květnu 2012. Projekt vychází ze základních strategických dokumentů školství v České republice, tj. Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) a v Plzeňském kraji, tj. Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2012-2016).