O projektu

Od března roku 2013 se naše škola stala řešitelem nového projektu podpořeného Evropským sociálním fondem. Chceme, aby naše škola nabízela nejen kvalitní zázemí pro Vaše děti, ale také moderní vzdělávání, bez kterého si současný vzdělávací systém snad nikdo nedovede představit.

Cílem tohoto projektu je rozšíření využívání moderních výukových metod a informačních technologií ve výuce na ZŠ Blovice. Věříme, že rozšířením využívání těchto technologií ve vzdělávacím procesu se výuka stane pro žáky poutavější. Učitelům umožní tento systém obohatit výuku multimediálními (animace, audio/videonahrávky, grafy, tabulky, prezentace) a zpětnovazebními prvky (testy, e-kurzy, ankety, cvičení, eúkoly,
atd.). Vzhledem k vysoké úrovni znalosti ovládání ICT technologií mladou generací, jejímu každodennímu používání a přirozenému vztahu k ní by měl žákům tento styl výuky být podstatně bližší než klasické frontální postupy.

Výše uvedeného cíle chceme dosáhnout komplexní integrací HW a SW komponent, jež nyní ZŠ Blovice vlastní či v rámci projektu pořídí (na základě provedené analýzy ICT prostředí) do univerzálního školského informačního prostředí. Záměrem tohoto kroku je optimální využívání elektronických výukových materiálů, jejichž nejednotnost a neprovázanost je v současné době překážkou pro jejich optimální využívání (příkladem je neprovázanost interaktivních výukových materiálů s informačním systémem školy, což neumožňuje tyto materiály ideálním způsobem využívat ve výuce a při hodnocení žáků).

Druhým krokem pro dosažení stanoveného cíle je vytvoření funkčního souboru elektronických výukových materiálů, které budou vhodným doplňkem tištěných učebnic.
Výše uvedené kroky budou provedeny v návaznosti na ŠVP, takže dojde k zajištění provázanosti nových metod a prostředků se vzdělávacími programy školy.

Ve 2 etapě projektu proběhne plošná implementace ICT do výuky. Součástí této fáze bude evaluace tohoto procesu prostřednictvím dotazníkových šetření mezi žáky a učiteli. Cílem této aktivity je evaluace projektu a navržení změn a zlepšení do budoucnosti.

Specifické cíle projektu:

  1. Rozvoj ICT prostředí školy
  2. Vybudování e-learningového portálu a jeho naplnění sadou vzdělávacích materiálů
  3. Integrace ICT nástrojů do výuky a evaluace tohoto procesu